Usnesení ZMČ č. 304 ze dne 9.6.2009

k prodeji pozemků parc. č. 2930/22, 3030/2 vše v  k. ú. Žižkov, Praha 3, z důvodu majetkoprávního narovnání

č.j.: 411/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 304
ze dne 9.6.2009
 
k prodeji pozemků parc. č. 2930/22, 3030/2 vše v  k. ú. Žižkov, Praha 3, z důvodu majetkoprávního narovnání
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       schvaluje
prodej pozemků parc. č. 2930/22, 3030/2 vše v  k. ú. Žižkov, společnosti Pražská teplárenská a.s., IČ 452 73 600, za cenu stanovenou dohodou v celkové výši 4.000.000,- Kč
 
 
II.    ukládá
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části