Usnesení ZMČ č. 303 ze dne 9.6.2009

k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s.  

č.j.: 415/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 303
ze dne 9.6.2009
 
 
k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s.
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
I.          s c h v a l u j e 
 
přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč u České spořitelny, a. s., dle Smlouvy o kontokorentním úvěru, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení
 
II.        u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1. 1. podepsat příslušnou smlouvu s Českou spořitelnou, a. s.
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části