Usnesení ZMČ č. 302 ze dne 9.6.2009

ke změně objemu rozpočtu roku 2009

č.j.: 390/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 302
ze dne 9.6.2009
 
 
ke změně objemu rozpočtu roku 2009
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
I.       s c h v a l u j e 
 
změnu objemu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2009 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
 
II.        u k l á d á
 
1. vedoucímu ekonomického odboru
1. 1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části