Usnesení ZMČ č. 301 ze dne 9.6.2009

k závěrečnému účtu Městské části Praha 3 za rok 2008

č.j.: 394/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 301
ze dne 9.6.2009
 
 
k závěrečnému účtu Městské části Praha 3 za rok 2008
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.     s c h v a l u j e
 
závěrečný účet za rok 2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, v němž jsou obsaženy  údaje  o  plnění  příjmů  a  výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.m. Prahy a zpráva auditora.
 
 
II.      s o u h l a s í
 
s celoročním hospodařením za rok 2008 bez výhrad
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á 
starostka městské části