Usnesení ZMČ č. 300 ze dne 9.6.2009

k žádosti o svěření pozemku parc.č. 1659/7 a 1697/10 v k.ú. Žižkov

č.j.: 399/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 300
ze dne 9.6.2009
 
 
k žádosti o svěření pozemku parc.č. 1659/7 a 1697/10 v k.ú. Žižkov
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       schvaluje
žádost o svěření pozemku parc.č. 1659/7 a 1697/10 v k.ú. Žižkov
 
 
II.      ukládá
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. požádat Zastupitelstvo hl.m. Prahy o svěření výše uvedených pozemků
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části