Usnesení ZMČ č. 297 ze dne 9.6.2009

k žádosti o svěření pozemku parc.č. 4327/6 v k.ú. Žižkov, vzniklého podle geometrického plánu č. 2028-52/2008

č.j.: 396/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 297
ze dne 9.6.2009
 
 
k žádosti o svěření pozemku parc.č. 4327/6 v k.ú. Žižkov, vzniklého podle geometrického plánu č. 2028-52/2008
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.     schvaluje
    žádost o svěření pozemku parc.č. 4327/6 v k.ú. Žižkov, vzniklého podle geometrického plánu č. 2028-52/2008
 
 
II.    ukládá
    1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1.    požádat Zastupitelstvo hl.m. Prahy o svěření výše uvedeného pozemku
 
 Milena K o z u m p l í k o v á
 starostka městské části