Usnesení ZMČ č. 284 ze dne 9.6.2009

k Projektu rozdělení společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.

č.j.: 389/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 284
ze dne 9.6.2009
 
 
k Projektu rozdělení společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       b e r e n a   v ě d o m í
        
         projekt rozdělení společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. odštěpením se založením dvou nových akciových společností
 
 
II.               d o p o r u č u j e
 
         Radě městské části Praha 3 v působnosti jediného akcionáře společnosti Správa  komunálního   majetku   Praha   3   schválit   Projekt   rozdělení společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. uvedený v bodě I.
tohoto usnesení
        
  
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části