Usnesení ZMČ č. 283 ze dne 9.6.2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2662/23 v budově čp. 2662, Pod Lipami 1 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

č.j.: 230/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 283
ze dne 9.6.2009
 
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2662/23 v budově čp. 2662, Pod Lipami 1 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I.        b e r e   n a    v ě d o m í
Zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2662/23 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech domu čp. 2662, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 k.ú. Žižkov, Pod Lipami 1, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      s c h v a l u j e
vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2662/23 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech domu čp. 2662, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 k.ú. Žižkov, Pod Lipami 1, Praha 3 – umístění účastníků
 
                
Bytová jednotka č. 2662/23 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech domu čp. 2662, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 k.ú. Žižkov
  
 
obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
jméno a adresa účastníka výběrového řízení
3
014485/2009
2 200 000
Marcel Hubáček
2
014336/2009
2 114 000
Bc. Tereza Paichlová
6
014525/2009
1 937 220
Jiří Linhart
9
014593/2009
1 860 999
Mgr. Pavel Ševera
 
2.         prodej bytové jednotky č. 2662/23 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech domů čp. 2662, a odpovídajícím podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 dle zák. č. 72/94 Sb., k.ú. Žižkov účastníkovi výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v souladu s Pravidly prodeje bytových jednotek nepronajatých, schválených usnesením ZMČ č. 153 ze dne  24.4.2008 a Podmínkami výběrového řízení.
 
 
3.      prodej účastníkovi, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu  smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do 10 dnů ode dne doručení  výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky způsobem podle pokynů městské části a pak za stejných podmínek na dalších          místech. 
 
 
III.       u k l á d á
 
    1.  M. Kozumplíkové, starostce městské části 
    1.1. podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky dle vzorové smlouvy schválené Radou městské části
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části