Usnesení ZMČ č. 281 ze dne 9.6.2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2662/5 v budově čp. 2662, Pod Lipami 1 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

č.j.: 228/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 281
ze dne 9.6.2009
 
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2662/5 v budově čp. 2662, Pod Lipami 1 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části  
 
 
I.         b e r e   n a   v ě d o m í
Zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2662/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 432/18605 na společných částech domu čp. 2662, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 k.ú. Žižkov, Pod Lipami 1, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.       s c h v a l u j e
1.     vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2662/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 432/18605 na společných částech domu čp. 2662, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 k.ú. Žižkov, Pod Lipami 1, Praha 3 – umístění účastníků
 
 
Bytová jednotka č. 2662/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 432/18605 na společných částech domu čp. 2662, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 k.ú. Žižkov
 
 
  
obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
jméno a adresa účastníka výběrového řízení
11
014650/2009
1 810 000
Mgr. Aleš Kroupa, MUDr. Alexandra Kroupová
5
014487/2009
1 800 000
Marcel Hubáček
7
014533/2009
1 560 001
Ing. Regina Filipová Fuchsová
 
2.  prodej bytové jednotky č. 2662/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 432/18605 na společných částech domu čp. 2662, a odpovídajícím podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 dle zák. č. 72/94 Sb., k.ú. Žižkov účastníkovi výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v souladu s Pravidly prodeje bytových jednotek nepronajatých, schválených usnesením ZMČ č. 153 ze dne 24.4.2008 a Podmínkami výběrového řízení.
 
 
3. prodej účastníkovi, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky způsobem podle pokynů městské části a pak za stejných podmínek na dalším místě. 
 
 
III.       u k l á d á
 
     1.  M. Kozumplíkové, starostce městské části 
            1.1. podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky dle vzorové smlouvy  schválené Radou městské části
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části