Usnesení ZMČ č. 280 ze dne 9.6.2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2563/17 v budově čp. 2561, 2562, 2563, Pod Lipami 29 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

č.j.: 229/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 282
ze dne 9.6.2009
 
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2563/17 v budově čp. 2561, 2562, 2563, Pod Lipami 29 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části  
 
I.        b e r e   n a    v ě d o m í
Zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2563/17 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 544/37475 na společných částech domů čp. 2561, 2562, 2563 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2931/109, 2931/110, 2931/111 a věcně příslušných pozemcích 2931/108, 2931/107 vše v k.ú. Žižkov, Pod Lipami 29, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      s c h v a l u j e
1.     vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2563/17 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 544/37475 na společných částech domů čp. 2561, 2562, 2563 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2931/109, 2931/110, 2931/111 a věcně příslušných pozemcích 2931/108, 2931/107 vše v k.ú. Žižkov, Pod Lipami 29, Praha 3 – umístění účastníků
                
 
Bytová jednotka č. 2563/17 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 544/37475 na společných částech domu čp. 2561, 2562, 2563 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2931/109, 2931/110, 2931/111 a věcně příslušných pozemcích 2931/108, 2931/107 vše v k.ú. Žižkov
 
 
obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
jméno a adresa účastníka výběrového řízení
4
014486/2009
2 400 000
Marcel Hubáček
1
013905/2009
2 005 000
Anna Jeričová
8
014534/2009
1 912 000
Radek Mach
 
2.     prodej bytové jednotky č. 2563/17 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 544/37475 na společných částech domu čp. 2561, 2562, 2563 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2931/109, 2931/110, 2931/111 a věcně příslušných pozemcích 2931/108, 2931/107 dle zák. č. 72/94 Sb., vše v k.ú. Žižkov účastníkovi výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v souladu s Pravidly prodeje bytových jednotek nepronajatých, schválených usnesením ZMČ č. 153 ze dne 24.4.2008 a Podmínkami výběrového řízení.
 
3.     prodej účastníkovi, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky způsobem podle pokynů městské části a pak za stejných podmínek na dalším místě. 
  
 
 
III.       u k l á d á
 
     1.  M. Kozumplíkové, starostce městské části 
     1.1. podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky dle vzorové smlouvy schválené Radou městské části
  
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části