Usnesení ZMČ č. 280 ze dne 9.6.2009

k použití prostředků z Fondu obnovy  a  rozvoje  Městské  části  Praha  3  - poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravu a rekonstrukci domu na území MČ Praha 3

č.j.: 388/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 280
ze dne 9.6.2009
 
 
k použití prostředků z Fondu obnovy  a  rozvoje  Městské  části  Praha  3  - poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravu a rekonstrukci domu na území MČ Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         poskytnutí návratné bezúročné půjčky  z Fondu obnovy a rozvoje MČ  Praha 3, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.       u k l á d á
 
           1. odboru ekonomickému
          1.1. připravit příslušnou smlouvu o návratné bezúročné půjčce s vlastníkem domu
 
 
          2.  M. Kozumplíkové, starostce městské části
          2.1. podepsat příslušnou smlouvu o návratné bezúročné půjčce s vlastníkem domu
       
 
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části