Usnesení ZMČ č. 279 ze dne 9.6.2009

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3  

č.j.: 308/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 279
ze dne 9.6.2009
 
 
k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         poskytnutí návratné bezúročné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ  Praha 3, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.       u k l á d á
 
           1. odboru ekonomickému
          1.1. připravit příslušnou smlouvu o návratné bezúročné půjčce  s vlastníkem domu
 
          2.  M. Kozumplíkové, starostce městské části
          2.1. podepsat příslušnou smlouvu o návratné bezúročné půjčce s vlastníkem domu
       
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části