Usnesení ZMČ č. 278 ze dne 9.6.2009

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí  návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č.j.: 237/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 278
ze dne 9.6.2009
 
 
k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí  návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
poskytnutí návratných bezúročných půjček z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.       u k l á d á
 
          1. odboru ekonomickému
1.1. připravit příslušné smlouvy o návratných bezúročných půjčkách  s vlastníky domů
 
          2.  M. Kozumplíkové, starostce městské části
 2.1. podepsat příslušné smlouvy o návratných bezúročných půjčkách s vlastníky domů
 
  
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části