Usnesení ZMČ č. 277 ze dne 9.6.2009

K vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2574/101 v budově č.p. 2574, 2575 s pozemky parc.č. 2931/94, 2931/95 a parc.č. 2931/93, 2931/141 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 13, 15, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb.

č.j.: 273/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 277
ze dne 9.6.2009
 
 
K vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2574/101 v budově č.p. 2574, 2575 s pozemky parc.č. 2931/94, 2931/95 a parc.č. 2931/93, 2931/141 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 13, 15, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb.
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.        b e r e   n a    v ě d o m í
 
Zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2574/101 v budově č.p. 2574, 2575 s pozemky parc.č. 2931/94, 2931/95 a parc.č. 2931/93, 2931/141 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 13, 15, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb., který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
            1.       vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky –   garáže č. 2574/101 v budově č.p. 2574, 2575 s pozemky parc.č.  2931/94, 2931/95 a parc.č. 2931/93, 2931/141 vše v k.ú. Žižkov –  Květinková  13,  15, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb. – umístění  účastníků                      
 
 
Nebytová jednotka – garáž č. 2574/101 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 179/18321 na společných částech budovy č.p. 2574, 2575 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 2931/93, 2931/141, vše v k.ú. Žižkov – Květinková 13, 15, Praha 3
 
 
Obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
jméno a adresa účastníka výběrového řízení
3
024027/2009
256 967 Kč
Jindřich Očenášek
4
024071/2009
255 000 Kč
Kateřina Čermáková
2
023836/2009
221 100 Kč
Milan Brázda
1
 018961/2009
220 000 Kč
Daniel Smrkovský
 
2.       prodej nebytové jednotky – garáže č. 2574/101 v budově č.p. 2574, 2575 s pozemky parc.č. 2931/94, 2931/95 a parc.č. 2931/93, 2931/141 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 13, 15, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb., účastníku výběrového řízení, který se umístil na prvním místě
 
3.       prodej zájemci, který se umístil na 2. místě v případě, že se zájemce, který se umístil na 1. místě, nedostaví k podpisu smlouvy o převodu jednotky do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy v souladu s příslušnými ustanoveními OSŘ, a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech.
 
 
III.    u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části 
1.1.    podepsat smlouvu o převodu jednotky dle vzorové smlouvy o  převodu jednotky schválené Radou městské části
 
 
 
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části