Usnesení zastupitelstva č. 134 ze dne 14.2.2008

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č.j.: 31/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 134

ze dne 14.2.2008

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 z Fondu obnovy a rozvoje, dle přílohy č. 1 tohoto          usnesení

II.      u k l á d á

1. vedoucímu OE

1. 1. připravit příslušné smlouvy o návratných bezúročných půjčkách s vlastníky domů

2. M. Kozumplíkové, starostce městské části

 

2. 1. podepsat příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části