Usnesení zastupitelstva č. 133 ze dne 14.2.2008

ke vzorové smlouvě o půjčce z Fondu obnovy a rozvoje

č.j.: 44/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 133

ze dne 14.2.2008

ke vzorové smlouvě o půjčce z Fondu obnovy a rozvoje

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

znění vzorové smlouvy o půjčce z Fondu obnovy a rozvoje dle přílohy č. 1          tohoto usnesení

II.      u k l á d á

1. vedoucímu OE

1. 1.předložit ke schválení Radě městské části změnu Směrnice Rady městské části k nakládání s prostředky účelových fondů v souladu s novým zněním vzorové smlouvy o půjčce

1. 2. používat nové znění smlouvy o půjčce

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části