Usnesení zastupitelstva č. 132 ze dne 14.2.2008

ke změně zásad Fondu obnovy a rozvoje

č.j.: 780/2007

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 132

ze dne 14.2.2008

ke změně zásad Fondu obnovy a rozvoje

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

1. změnu zásad Fondu obnovy a rozvoje dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

2. pravidla pro čerpání půjček a darů z Fondu obnovy a rozvoje dle přílohy č. 2, která je součástí tohoto usnesení

II.      u k l á d á

1.      vedoucímu OE

1. 1. předložit ke schválení Radě městské části změnu Směrnice Rady městské části k nakládání s prostředky účelových fondů v souladu se změnou zásad Fondu obnovy a rozvoje

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části