Usnesení zastupitelstva č. 130 ze dne 14.2.2008

k vyhodnocení  výběrového řízení č. 18 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2577/15 v budově čp. 2576,  2577, Květinková 17, 19 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

č.j.: 107/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 130

ze dne 14.2.2008

k vyhodnocení  výběrového řízení č. 18 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2577/15 v budově čp. 2576,  2577, Květinková 17, 19 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zápis z vyhodnocení výběrového řízení č. 18 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2577/15 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 605/18280 na společných částech domu č. p. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/137, 2931/88, k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

1. vyhodnocení výběrového řízení č. 18 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2577/15 se spoluvlastnickým podílem v  rozsahu 605/18280 na společných částech domu č. p. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/137, 2931/88, k. ú. Žižkov – umístění účastníků

Bytová jednotka č. 2577/15 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 605/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/137, 2931/88, k. ú. Žižkov

obálka č. č.j. nabídnutá cena  
11 8755 3 510 000  
31 9807 3 154 128  
50 10251 3 001 800  
28 9482 2 916 000  
45 10239 2 915 111  

2. prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2577/15 s odpovídajícím podílem na společných částech domů a odpovídajícím podílem na stavebních pozemcích dle zák. č. 72/94 Sb., a na věcně příslušných pozemcích parc. č. 2931/137, 2931/88k. ú. Žižko v účastníkovi výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v  souladu s Pravidly prodeje nově vybudovaných bytových jednotek  dle zák. č. 72/94 Sb., č. p. 2574, 2575, a č. p. 2576, 2577 s pozemky parc. č. 2931/94,2931/95, parc. č. 2931/90, 2931/91 a parc. č. 2931/93, 2931/141, 2931/137, 2931/88, vše v  k. ú. Žižkov – Květinková 13, 15, 17, 19, Praha 3 a Podmínkami výběrového řízení č. 18

3. prodej účastníkovi, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k  podpisu kupní smlouvy do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu jednotky způsobem podle pokynů a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech

III.      u k l á d á

1.         Mileně  Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat kupní smlouvu dle vzorové kupní smlouvy schválené Radou městské části

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části