Usnesení zastupitelstva č. 128 ze dne 14.2.2008

k vyhodnocení  výběrového řízení č. 14 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/16 v budově čp. 2576,  2577, Květinková 17, 19 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. –  Praha 3

č.j.: 105/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 128

ze dne 14.2.2008

k vyhodnocení  výběrového řízení č. 14 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/16 v budově čp. 2576,  2577, Květinková 17, 19 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. –  Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e  n a  v ě d o m í

zápis z vyhodnocení výběrového řízení č. 14 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/16 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 570/18280 na společných částech domu č. p. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/137, 2931/88, k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

1. vyhodnocení výběrového řízení č. 14 na prodej nově vybudované bytové jednotkyč. 2576/16 se spoluvlastnickým podílem v  rozsahu 570/18280 na společných částech domu č. p. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na  stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/137, 2931/88, k. ú. Žižkov – umístění účastníků

Bytová jednotka č. 2576/16 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 570/18280 na společných částech domu č.p. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/137, 2931/88, k. ú. Žižkov

obálka č. č.j. nabídnutá cena jméno a adresa účastníka výběrového řízení
18 9272 3 874 192
8 8657 3 156 850

2. prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/16 s odpovídajícím podílem na společných částech  domů a odpovídajícím podílem na stavebních pozemcích dle zák. č. 72/94 Sb., a na věcně příslušných pozemcích parc.č. 2931/137, 2931/88 k. ú. Žižkov účastníkovi výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v  souladu s Pravidly prodeje nově vybudovaných bytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb., č. p. 2574, 2575, a č. p. 2576, 2577 s pozemky parc. č. 2931/94, 2931/95, parc. č. 2931/90, 2931/91 a parc. č. 2931/93, 2931/141, 2931/137, 2931/88,  vše v  k. ú. Žižkov – Květinková 13, 15, 17, 19, Praha 3 a Podmínkami výběrového řízení č. 14

3. prodej účastníkovi, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu kupní smlouvy do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu jednotky způsobem podle pokynů městské části

III.      u k l á d á

1.         Mileně Kozumplíkové, starostce městské části 

1.1. podepsat kupní smlouvu dle vzorové kupní smlouvy schválené Radou městské části

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části