Usnesení zastupitelstva č. 127 ze dne 14.2.2008

k vyhodnocení  výběrového řízení č. 13 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/15 v budově čp. 2576, 2577, Květinková 17, 19 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

č.j.: 104/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 127

ze dne 14.2.2008

k vyhodnocení  výběrového řízení č. 13 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/15 v budově čp. 2576, 2577, Květinková 17, 19 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e  n a  v ě d o m í

zápis z vyhodnocení výběrového řízení č. 13 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/15 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 646/18280 na společných částech domu č. p. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/137, 2931/88, k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

1. vyhodnocení výběrového řízení č. 13 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/15 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 646/18280 na společných částech domu č. p. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/137, 2931/88, k. ú. Žižkov – umístění účastníků

Bytová jednotka č. 2576/15 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 646/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/137, 2931/88, k. ú. Žižkov

obálka č. č.j. nabídnutá cena  
27 9480 3 315 000  
49 10247 3 212 501  
22 9469 3 162 500  
53 10283 3 111 111  

2. prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/15 s odpovídajícím podílem na společných částech domů a odpovídajícím podílem na stavebních  pozemcích dle zák. č. 72/94 Sb., a na věcně příslušných pozemcích parc. č. 2931/137, 2931/88k. ú. Žižkov účastníkovi výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v souladu s Pravidly prodeje nově vybudovaných bytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb., č. p. 2574, 2575, a č. p. 2576, 2577 s pozemky parc. č. 2931/94, 2931/95, parc. č. 2931/90,  2931/91 a parc. č. 2931/93, 2931/141,  2931/137, 2931/88, vše v  k. ú. Žižkov – Květinková 13, 15, 17, 19, Praha 3 a Podmínkami výběrového řízení č. 13

3.prodej účastníkovi, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k  podpisu kupní smlouvy do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu jednotky způsobem podle pokynů a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech

III.      u k l á d á

1.         Mileně  Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat kupní smlouvu dle vzorové kupní smlouvy schválené Radou městské části

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části