Usnesení zastupitelstva č. 125 ze dne 14.2.2008

k vyhodnocení  výběrového řízení č. 11 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/13 v budově čp. 2576, 2577, Květinková 17, 19 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

č.j.: 102/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 125

ze dne 14.2.2008

k vyhodnocení  výběrového řízení č. 11 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/13 v budově čp. 2576, 2577, Květinková 17, 19 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a  v ě d o m í zápis z vyhodnocení výběrového řízení č. 11 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/13 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 590/18280 na společných částech domu č. p. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/137/2931/88, k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

1. vyhodnocení výběrového řízení č. 11 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/13 se spoluvlastnickým podílem v  rozsahu 590/18280 na společných částech domu č. p. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/137, 2931/88, k. ú. Žižkov – umístění účastníků

Bytová jednotka č. 2576/13  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 590/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/137, 2931/88, k. ú. Žižkov

obálka č. č.j. nabídnutá cena  
26 9479 2 916 000  
10 8754 2 902 000  
41 10231 2 852 022  
12 8967 2 851 777  
7 8294 2 730 660  

2. prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/13 s odpovídajícím podílem na společných částech domů a odpovídajícím podílem na stavebních  pozemcích dle zák. č. 72/94 Sb., a na věcně příslušných pozemcích parc. č. 2931/137, 2931/88 k. ú. Žižkov účastníkovi výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v souladu s Pravidly prodeje nově vybudovaných bytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb., č. p. 2574, 2575, a č. p. 2576, 2577 s  pozemky parc. č. 2931/94, 2931/95, parc. č. 2931/90, 2931/91 a parc. č. 2931/93, 2931/141, 2931/137, 2931/88, vše v k. ú. Žižkov – Květinková 13, 15, 17, 19, Praha 3 a Podmínkami výběrového řízení č. 11

3. prodej účastníkovi, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu kupní smlouvy do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu jednotky způsobem podle pokynů a pak za  stejných podmínek postupně na dalších místech

III.      u k l á d á

1.         Mileně  Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat kupní smlouvu dle vzorové kupní smlouvy schválené Radou městské části

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části