Usnesení ZMČ č. 230 ze dne 18.12.2008

k prodeji pozemků parc. č. 2844, 2846/2, 2843/2 vše v  k. ú. Žižkov, společnosti Cesem, s.r.o. , IČ 26512505

č.j.: 838/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 230
ze dne 18.12.2008
 
k prodeji pozemků parc. č. 2844, 2846/2, 2843/2 vše v  k. ú. Žižkov, společnosti Cesem, s.r.o. , IČ 26512505
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.   bere na vědomí
 
         žádost společnosti Cesem, s.r.o., o odkoupení pozemků, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      schvaluje
 
         prodej pozemků parc. č. 2844, 2846/2, 2843/2 vše v k. ú. Žižkov, společnosti Cesem, s.r.o., IČ 26512505, za cenu stanovenou dohodou v celkové výši 1.050.000 Kč
 
 
III.    ukládá
 
         1.      vedoucí OMA
 
1. 1.   vypracovat kupní smlouvu se závazkem kupujícího zřídit věcné břemeno práva chůze a jízdy přes předmětné pozemky k domu č.p. 2611 v k. ú. Žižkov, ulice Luční, Praha 3
 
         2.      M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
2. 1.   podepsat shora citovanou kupní smlouvu schválenou Radou městské části
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části