Usnesení ZMČ č. 229 ze dne 18.12.2008

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - k převodu stávající půjčky na opravu domu na území MČ Praha 3 do roku 2009

č.j.: 745/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 229
ze dne 18.12.2008
 
k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - k převodu stávající půjčky na opravu domu na území MČ Praha 3 do roku 2009
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
převod stávající půjčky na opravu domu na území MČ Praha 3 z  Fondu obnovy a rozvoje do roku 2009, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1.      vedoucímu OE
 
1. 1.     připravit dodatek smlouvy o převodu stávající půjčky do
roku 2009 s vlastníkem domu
 
         2.      M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
2. 1.     podepsat příslušný dodatek smlouvy o půjčce s vlastníkem domu
 
   
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části