Usnesení ZMČ č. 228 ze dne 18.12.2008

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3, ukončení splátek půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3 a současně ukončení platnosti smlouvy

č.j.: 697/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 228
ze dne 18.12.2008
 
k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3, ukončení splátek půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3 a současně ukončení platnosti smlouvy
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
ukončení splátek půjčky z Fondu obnovy a rozvoje a současně ukončení platnosti smlouvy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1.      vedoucímu OE
 
1. 1.   připravit příslušný dodatek smlouvy o ukončení splátek půjčky
a ukončení platnosti smlouvy s vlastníkem domu
 
         2.      M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
2. 1.  podepsat příslušný dodatek smlouvy o ukončení splátek půjčky
a ukončení platnosti smlouvy s vlastníkem domu
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části