Usnesení ZMČ č. 171 ze dne 26.6.2008

k použití prostředků z fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravu a rekonstrukci domu, k rozšíření účelu stávající půjčky na opravu domu a k převodu stávající půjčky na opravu domu, na území MČ Praha 3  

č.j.: 459/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 171 
ze dne 26.6.2008
 
k použití prostředků z fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravu a rekonstrukci domu, k rozšíření účelu stávající půjčky na opravu domu a k převodu stávající půjčky na opravu domu, na území MČ Praha 3  
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukci domu, rozšíření účelu stávající půjčky na opravu domu a převod stávající půjčky na opravu domu, na území MČ Praha 3 z Fondu obnovy a rozvoje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
        
                  
II.      u k l á d á
        
          1.     vedoucímu OE
 
          1. 1.  připravit příslušnou smlouvu o návratné bezúročné půjčce, dodatek smlouvy o rozšíření účelu stávající půjčky a dodatek smlouvy o převodu stávající půjčky do roku 2009, s vlastníky domů                   
 
          2.    M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
         2. 1.  podepsat příslušnou smlouvu a dodatky smluv o půjčkách s vlastníky domů
 
  
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části