Usnesení ZMČ č. 170 ze dne 26.6.2008

k poskytnutí půjčky Bytovému podniku v Praze 3 v likvidaci

č.j.: 447/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 170 
ze dne 26.6.2008
 
k poskytnutí půjčky Bytovému podniku v Praze 3 v likvidaci
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
poskytnutí půjčky ve výši 2.000 tis. Kč Bytovému podniku v Praze 3 v likvidaci, dle Smlouvy o půjčce, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         l.       M. Kozumplíkové, starostce městské části
                   1. 1.   podepsat příslušnou smlouvu o půjčce
 
   
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části