Usnesení ZMČ č. 169 ze dne 26.6.2008

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

č.j.: 424/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 169 
ze dne 26.6.2008
 
k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního občanskému sdružen Život bez závislosti ve výši 150.000 Kč na preventivní programy pro žáky  ZŠ Prahy 3
 
 
II.        u k l á d á
 
         1.       vedoucímu OE
                   1. 1.   zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
 
         2.       M. Kozumplíkové, starostce městské části
                   2. 1.   podepsat příslušnou darovací smlouvu
 
 
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části