Usnesení ZMČ č. 168 ze dne 26.6.2008

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

č.j.: 401/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 168 
ze dne 26.6.2008
 
k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.        s c h v a l u j e
 
            1.    poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního občanskému sdružení
                   Art Language ve výši 30.000 Kč na Komunitní projekty bezbariérové školy ALF, propagaci, odměny umělcům a cestovné                                                                                     
            2     poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního občanskému sdružení R-MOSTY ve výši 8.000 Kč na projekt Program prevence kriminality, vybavení pro volnočasové aktivity Nízkoprahového klubu pro děti a mládež
 
            3.    poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního Husitskému centru, o.p.s. ve výši 7.000 Kč na vybavení Nízkoprahového klubu Husita
 
 
II.        u k l á d á
 
            1.         vedoucímu OE
 
            1. 1.     zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
 
            2.         M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
                        2. 1.     podepsat příslušnou darovací smlouvu
 
 
 
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části