Usnesení ZMČ č. 167 ze dne 26.6.2008

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 -  poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č.j.: 387/2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 167
ze dne 26.6.2008

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 -  poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3


Zastupitelstvo městské části


I. s c h v a l u j e

poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 z Fondu obnovy a rozvoje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

1. vedoucímu OE

1.1 připravit příslušné smlouvy o návratných bezúročných
půjčkách s vlastníky domů

2. M. Kozumplíkové, starostce městské části

2.1. podepsat příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů


Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části