Usnesení ZMČ č. 166 ze dne 26.6.2008

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 - poskytnutí návratné bezúročné půjčky, odklad splátky bezúročné návratné půjčky a poskytnutí daru  

č.j.: 355/2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 166 
ze dne 26.6.2008
 
k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 - poskytnutí návratné bezúročné půjčky, odklad splátky bezúročné návratné půjčky a poskytnutí daru
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.         s c h v a l u j e
 
poskytnutí návratné bezúročné půjčky MČ Praha 3, pro opravy a rekonstrukci domu, odklad splátky bezúročné půjčky a poskytnutí daru z Fondu obnovy a rozvoje, dle dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.        u k l á d á
 
            1.         vedoucímu OE
 
1. 1.     připravit příslušnou smlouvu o návratné bezúročné půjčce  vlastníkem domu                                             
1. 2.     připravit příslušný dodatek smlouvy o odkladu poslední splátky bezúročné půjčky s vlastníkem    domu                          
1. 3.     připravit příslušnou darovací smlouvu s vlastníkem  nemovitosti                                  
 
            2.        M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
2. 1.     podepsat příslušnou smlouvu o půjčce s vlastníkem domu
2. 2.     podepsat příslušný dodatek smlouvy o odkladu poslední splátky bezúročné půjčky s vlastníkem domu
2. 3.     podepsat příslušnou darovací smlouvu s vlastníkem nemovitosti
 
 
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části