Usnesení ZMČ č. 165 ze dne 26.6.2008

k záměru založení společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3, a. s.

č.j.: 420/2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 165 
ze dne 26.6.2008
 
k záměru založení společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3, a. s.
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
        
záměr založení společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3, a. s., jejímž jediným zakladatelem a akcionářem bude Městská část Praha 3
 
 
II.              u k l á d á
 
1.      Radě městské části
 
 1.1 předložit na příští jednání Zastupitelstva městské části návrh na jmenování prvních členů představenstva a dozorčí rady, zakladatelskou listinu, stanovy a výši finančního vkladu do společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3, a. s.
 
  
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části