Usnesení ZMČ č. 164 ze dne 26.6.2008

k vyhodnocení výběrového řízení č. 2 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/17 v budově čp. 2576, 2577, Květinková 17, 19 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

č.j.: 406/2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 164 
ze dne 26.6.2008
 
k vyhodnocení výběrového řízení č. 2 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/17 v budově čp. 2576, 2577, Květinková 17, 19 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.         b e r e   n a    v ě d o m í
 
zápis z vyhodnocení výběrového řízení č. 2 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/17 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/18280 na společných částech domu  č. p. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na  stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/137, 2931/88, k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení         
 
 
II.        s c h v a l u j e
 
 1. vyhodnocení výběrového řízení č. 2 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/17 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/18280 na společných částech domu č. p. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/137, 2931/88, k. ú. Žižkov – umístění účastníků
 
           
Bytová jednotka č. 2576/17 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/18280 na společných částech domů čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91, a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

  

obálka č.č.j.nabídnutá cenajméno  účastníka výběrového řízení10049703/20082 900 100,00 Kč 1047530/20082 755 500,00 Kč 8049690/20082 711 000,00 Kč 6049570/20082 705 000,00 Kč 3049256/20082 644 114,00 Kč 5049430/20082 613 100,00 Kč

 
   
2. prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2576/17 s odpovídajícím podílem na společných částech domů a odpovídajícím podílem na stavebních pozemcích dle zák. č. 72/94 Sb., a na věcně příslušných pozemcích parc. č. 2931/88, 2931/137,k. ú. Žižkov účastníkovi výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v souladu s Pravidly prodeje nově vybudovaných bytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb., č. p. 2574, 2575 a č. p. 2576, 2577 s pozemky parc. č. 2931/94, 2931/95, parc. č. 2931/90, 2931/91 a parc. č. 2931/93, 2931/141,2931/137, 2931/88, vše v k. ú. Žižkov – Květinková 13, 15, 17, 19, Praha 3 a Podmínkami výběrového řízení č. 2  
 
3. prodej účastníkovi, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu kupní smlouvy do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu jednotky způsobem podle pokynů městské části a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech
 
 
III.       u k l á d á
 
            1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části 
 
1. 1.     podepsat kupní smlouvu dle vzorové kupní smlouvy schválené Radou městské části
 
 
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části