Usnesení ZMČ č. 163 ze dne 26.6.2008

k vyhodnocení výběrového řízení č. 1 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2575/16 v budově čp. 2574, 2575, Květinková 13, 15 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 163 
ze dne 26.6.2008
 
k vyhodnocení výběrového řízení č. 1 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2575/16 v budově čp. 2574, 2575, Květinková 13, 15 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.         b e r e   n a    v ě d o m í
 
            zápis z vyhodnocení výběrového řízení č. 1 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2575/16 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 465/18321 na společných částech domu č. p. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na  stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.        s c h v a l u j e
 
1.    vyhodnocení výběrového řízení č. 1 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2575/16 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 465/18321 na společných částech domu č. p. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov – umístění účastníků
           
 
 
Bytová jednotka č. 2575/16 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 465/18321 na společných částech domů čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95,  a věcně příslušných pozemcích 2931/93, 2931/141, k. ú. Žižkov
 

obálka č. / č.j. /nabídnutá cena / jméno  účastníka výběrového řízení 2049254/20083 144 444,00 Kč, 9049702/20082 900 100,00 Kč, 4049263/20082 722 900,00 Kč, 7049572/20082 630 000,00 Kč

  2.    prodej nově vybudované bytové jednotky č.2575/16 s odpovídajícím podílem na společných částech domů a odpovídajícím podílem na stavebních pozemcích dle zák. č. 72/94 Sb., a na věcně příslušných pozemcích parc. č. 2931/93, 2931/141, k. ú. Žižkov účastníkovi výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v souladu s Pravidly prodeje nově vybudovaných bytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb., č. p. 2574, 2575 a č. p. 2576, 2577 s pozemky parc. č. 2931/94, 2931/95, parc. č. 2931/90, 2931/91 a parc. č. 2931/93, 2931/141, 2931/137, 2931/88, vše v k. ú. Žižkov – Květinková 13, 15, 17, 19, Praha 3 a Podmínkami výběrového řízení č. 1
 
            3.    prodej účastníkovi, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu kupní smlouvy do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu jednotky způsobem podle pokynů městské části a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech                       
 
III.       u k l á d á
 
            1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části 
 
                        1. 1.     podepsat kupní smlouvu dle vzorové kupní smlouvy schválené Radou městské části
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části