Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 2. 2007 č. 32

k prodeji bytového domu - III. etapa privatizace domovního fondu:čp. 1823 s pozemky parc. č. 4158, 4159, Basilejské náměstí 2, Praha 3, vše v k. ú. Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            prodej bytového domu - III. etapa privatizace domovního fondu:

            čp. 1823 s pozemky parc. č. 4158, 4159, Basilejské náměstí 2, Praha 3, k. ú.Žižkov

            Bytovému družstvu Basilej, IČ 27644561, za kupní cenu 9 450 000 Kč

 

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části