Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 2. 2007 č. 31

k darům z Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            doporučení komise pro správu Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 ze dne 8. února 2007 na poskytnutí darů občanům, spolkům, sdružením a organizacím

II.        s c h v a l u j e

            poskytnutí darů z Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 v celkové výši 6 348 000 Kč dle nedílné přílohy č. 1 tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1.         vedoucímu OE

                                   1. 1.     zajistit realizaci usnesení

            2.         tajemníkovi komise pro správu Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 

                                   2. 1.     dohlížet na dodržování grantových podmínek

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části