Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 2. 2007 č. 30

k prodeji bytových domů - III. etapa privatizace domovního fondu:čp. 1179 s pozemkem parc. č. 2107, Hájkova 16, Praha 3čp. 1642 s pozemkem parc. č. 2053, Žerotínova 49, Praha 3vše v k. ú. Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            prodej bytových domů - III. etapa privatizace domovního fondu:

            čp. 1179 s pozemkem parc. č. 2107, Hájkova 16, Praha 3, k. ú. Žižkov

            Družstvu Hájkova 1179/16, IČ 27651771, za kupní cenu 4 520 000 Kč

            čp. 1642 s pozemkem parc. č. 2053, Žerotínova 49, Praha 3, k. ú. Žižkov    

            Bytovému družstvu Žerotínova 49 - Praha 3, IČ 27655547, za kupní cenu 12 800 000 Kč

 

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části