Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 2. 2007 č. 29

ke stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části od 1. 1. 2007

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í ,

            že počet obyvatel Městské části Praha 3 činil k 1. 1. 2006:   70 481 osob

II.        s c h v a l u j e

            1.         výši  měsíční odměny  pro  neuvolněné  členy Zastupitelstva městské části s účinností od 1. 1. 2007 takto:

                        1.  člen Rady městské části : 3 380 Kč

                        2.  předseda výboru Zastupitelstva městské části:  2 700 Kč

                        3.  předseda komise Rady městské části: 2 700 Kč

                        4.  člen výboru Zastupitelstva městské části: 2 160 Kč

                        5.  člen komise Rady městské části: 2 160 Kč

                        6.  člen Zastupitelstva městské části: 1 150 Kč

                        7.  předseda zvláštního orgánu: 5 300 Kč

                        8.  člen zvláštního orgánu: 2 160 Kč

            2.         paušální hodinovou částku pro poskytování náhrady výdělku prokazatelně ušlého  v souvislosti s výkonem funkce  neuvolněného člena Zastupitelstva městské části pro rok 2007 ve výši 450 Kč

III.      u k l á d á

            1.         oddělení personální práce a mezd

                        1. 1.     zajistit vyplácení odměn

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části