Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 2. 2007 č. 26

k zařazení bytového domu Perunova čp. 787/9 s pozemkem parc. č. 2909 vše v k. ú. Vinohrady do III. etapy privatizace domovního fondu 

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            zařazení bytového domu Perunova čp. 787/9 s pozemkem parc. č. 2909 vše   v k. ú. Vinohrady do III. etapy privatizace domovního fondu   

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části