Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 2. 2007 č. 25

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 a posunutí čerpání a vyúčtování nenávratné půjčky - daru

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            1.         poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

            2.         posunutí čerpání a vyúčtování nenávratné půjčky - daru, dle přílohy č.  2 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1.         vedoucímu OE

                        1. 1.     připravit příslušné smlouvy o návratných půjčkách s vlastníky domů

                        1. 2.     připravit dodatek se smlouvě o nenávratné půjčce - daru

            2.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        2. 1.     podepsat příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů

                        2. 2.     podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nenávratné půjčce - daru

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části