Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 2. 2007 č. 23

k žádosti o svěření části pozemku parc. č. 2199/1 v k. ú. Žižkov z majetku Hl. m. Prahy, dle geometrického plánu parc. č. 2199/3 o výměře 1 632 m2, přilehlého k budově základní školy Na Pražačce, pro rozšíření stávajících prostor školy

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            žádost  o svěření části pozemku parc. č. 2199/1 v k. ú. Žižkov z majetku Hl.   m. Prahy, dle geometrického plánu parc. č. 2199/3 o výměře 1 632 m2,    přilehlého k budově základní školy Na Pražačce, pro rozšíření stávajících prostor školy

II.        u k l á d á

            1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        1. 1.     požádat Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření výše uvedeného pozemku

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části