Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2007 č. 99

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

č.j.: 634/2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 99

ze dne 11.12.2007

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

         poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního centru MAMMA HELP   Praha 3 ve výši 25.000 Kč na rekonstrukci dřevěných podlah ve dvou     místnostech          denního centra

II.      u k l á d á

         1.      vedoucímu OE

                   1. 1.   zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

         2.      M. Kozumplíkové, starostce městské části

                   2. 1.   podepsat příslušnou darovací smlouvu

Milena Kozumplíková

starostka městské části