Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2007 č. 98

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č.j.: 719/2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 98

ze dne 11.12.2007

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů        na území MČ Praha 3 z Fondu obnovy a rozvoje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.      u k l á d á

         1.      vedoucímu OE

1. 1.   připravit příslušné smlouvy o návratných bezúročných půjčkách s vlastníky domů

         2.      M. Kozumplíkové, starostce městské části

                   2. 1.   podepsat příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů

Milena Kozumplíková

starostka městské části