Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2007 č. 94

k vyhodnocení  výběrového řízení na prodej  nebytových jednotek – garáží v budově čp. 2533 a 2534 K Lučinám  20, 22, Praha 3 v  k. ú. Žižkov  dle zák. č. 72/94 Sb.  

č.j.: 695/2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 94

ze dne 11.12.2007

k vyhodnocení  výběrového řízení na prodej  nebytových jednotek – garáží v budově čp. 2533 a 2534 K Lučinám  20, 22, Praha 3 v  k. ú. Žižkov  dle zák. č. 72/94 Sb. 

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e  n a  v ě d o m í

zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytových jednotek – garáží dle
zák. č. 72/1994 Sb., č. p. 2533/20 a 2534/22 s pozemky parc. č. 2639/61, 2639/62, 2639/215,      2639/216 a 2639/217 vše v k. ú. Žižkov – K Lučinám 20, 22, Praha 3, který je přílohou   tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

1.  vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytových jednotek - garáží dle zák. č. 72/94 Sb., č. p. 2533/20 a 2534/22  s pozemky parc. č. 2639/61, 2639/62, 2639/215, 2639/216
a 2639/217 vše v k. ú. Žižkov – K Lučinám 20, 22, Praha 3 – umístění účastníků dle jednotlivých nebytových jednotek - garáží

Nebytová jednotka-garáž č. 2533/101 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 382/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215,  2639/62,  2639/61,  2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k. ú. Žižkov

obálka č.

č.j.

nabídnutá cena

jméno a adresa účastníka výběrového řízení

3

096022/2007

550 300,-

Eva a Bohuslav Jůzovi

5

096139/2007

420 109,-

Jindřich Svátek,

2

095701/2007

362 000,-

Vlastimila Vrabcová,

Nebytová jednotka-garáž č. 2533/102  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 324/18189 na společných částech domů čp. 2533, 2534, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/215,  2639/62,  2639/61,  2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k. ú. Žižkov

obálka č.

č.j.

nabídnutá cena

jméno a adresa účastníka výběrového řízení

4

096023/2007

550 300,-

Eva a Bohuslav Jůzovi

6

096140/2007

310 109,-

Jindřich Svátek,

1

095696/2007

301 000,-

Václav Vrabec

2.  prodej nebytových jednotek - garáží s odpovídajícím podílem na společných částech domů a odpovídajícím podílem na stavebních pozemcích dle zák. č. 72/94 Sb. a na věcně příslušném pozemku parc. č. 2639/217 k. ú. Žižkov účastníkům výběrového řízení, kteří se umístili na prvním místě

3.  prodej zájemci, který se umístil na 2. místě v případě, že se zájemce, který se         umístil na prvním místě, nedostaví  k podpisu  kupní  smlouvy do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy v souladu s příslušnými ustanoveními OSŘ, a pak za stejných podmínek postupně  na dalších místech

III.      u k l á d á

1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části 

1.1.      podepsat jednotlivé kupní smlouvy dle vzorové kupní smlouvy schválené Radou městské části

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části