Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2007 č. 93

k prodeji bytového domu - III. etapa privatizace domovního fondu: čp. 1683 s pozemkem parc. č. 2065/1, vše k. ú. Žižkov, Jeseniova 71, Praha 3

č.j.: 693/2007

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 93

ze dne 11.12.2007

k prodeji bytového domu - III. etapa privatizace domovního fondu: čp. 1683 s pozemkem parc. č. 2065/1, vše k. ú. Žižkov, Jeseniova 71, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

         prodej bytového domu - III. etapa privatizace domovního fondu: čp. 1683 s pozemkem parc. č. 2065/1, Jeseniova 71, vše v k. ú. Žižkov,
Praha 3,

         Bytovému družstvu Jeseniova 71, Praha 3, IČ 27918637 za kupní cenu        stanovenou dohodou ve výši 6.730.000 Kč

Milena Kozumplíková

starostka městské části