Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2007 č. 92

k prodeji bytového domu - III. etapa privatizace domovního fondu: čp. 2393 s pozemkem parc. č. 3620/7, Koněvova 190, Praha 3, vše k. ú. Žižkov

č.j.: 608/2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 92

ze dne 11.12.2007

k prodeji bytového domu - III. etapa privatizace domovního fondu:

čp. 2393 s pozemkem parc. č. 3620/7, Koněvova 190, Praha 3, vše k. ú. Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

         prodej bytového domu - III. etapa privatizace domovního fondu:

         čp. 2393 s pozemkem parc. č. 3620/7, Koněvova 190, Praha 3, vše v k. ú. Žižkov,

         Bytovému družstvu Koněvova 2393/190, IČ 27927776 za kupní cenu          stanovenou dohodou ve výši 11.742.840 Kč

Milena Kozumplíková

starostka městské části