Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2007 č. 91

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovnía rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, příspěvková organizace

č.j.: 706/2007

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 91

ze dne 11.12.2007

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní
a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, příspěvková organizace

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní
a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, příspěvková organizace dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II.      u k l á d á

         1.      M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny, která je přílohou tohoto usnesení

Milena Kozumplíková

starostka městské části