Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2007 č. 90

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace

č.j.: 699/2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 90

ze dne 11.12.2007

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II.      u k l á d á

         1.      M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny, která je přílohou tohoto usnesení

Milena Kozumplíková

starostka městské části