Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2007 č. 87

k rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2008

č.j.: 701/2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 87

ze dne 11.12.2007

k rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2008

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

předložený návrh rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2008 v objemu příjmů ve výši 986.258,2 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 987.658,2 tis. Kč, a saldem Tř. 8 -  Financování ve výši 1.400 tis. Kč, dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení          

II.        u k l á d á

            1.         všem vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací

                        1. 1.     dodržovat rozpočtovou kázeň

III.      p o v ě ř u j e

            Radu městské části

1.         provádět rozpočtová opatření bez dopadu na objem rozpočtu příjmů a výdajů v jednotlivých případech do výše 5.000 tis. Kč

2.         provádět rozpočtová opatření v souvislosti s účelovými dotacemi ze státního rozpočtu  a rozpočtu Hlavního  města  Prahy    do výše stanovené usnesením příslušného orgánu  HMP

IV.       d o p o r u č u j e

            Radě městské části

v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení nájmu z bytů v objektech MČ Praha 3 od 1.1.2008
a návazně pro podporu řešení sociální situace také těch nájemníků, kteří budou požadovat přidělení menšího bytu, vyčlenit částku 5 mil. Kč, jejíž čerpání bude k rozhodnutí Rady MČ předkládat zřízená komise

Milena Kozumplíková, starostka městské části