Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2007 č. 106

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytového domu čp. 2148 na pozemku parc. č. 2757 a pozemků parc. č. 2757 a parc. č. 2758  vše v k. ú. Žižkov

č.j.:750/2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 106

ze dne 11.12.2007

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytového domu čp. 2148 na pozemku parc. č. 2757 a pozemků parc. č. 2757 a parc. č. 2758  vše v k. ú. Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e  n a  v ě d o m í

zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej :

-bytového domu  čp. 510 na pozemku parc. č. 1178 a pozemku parc. č. 1178  vše v k. ú. Žižkov

-bytového domu čp. 2148 na pozemku parc. č. 2757 a pozemků parc. č. 2757 a parc. č. 2758 vše v k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytového domu  čp. 2148 na pozemku parc. č. 2757 a pozemků parc. č. 2757 a parc. č. 2758  vše v k. ú. Žižkov – umístění účastníků

obálka č.

č.j.

nabídnutá cena

jméno a adresa účastníka výběrového řízení

6

104891/2007

10 300 000

KAVALEN Delta, a.s.

9

104894/2007

10 217 500

F-nadace,

2

104887/2007

7 616 000

Pražská správa nemovitostí,spol.s r.o.,

11

104896/2007

6 633 000

TOPMAX s.r.o.,

8

104893/2007

5 650 000

FREE MARKET,s.r.o.

13

104898/2007

5 623 000

A-ENERGY s.r.o.

4

104889/2007

5 600 000

NEUSTAV, spol. s r.o.

2.  prodej bytového domu čp. 2148 na pozemku parc. č. 2757 a pozemků parc. č. 2757a parc. č. 2758 vše v k. ú. Žižkov účastníkovi výběrového řízení, který se umístil na prvním místě

3.  prodej účastníkovi, který se umístil na 2. místě, v případě, že  účastník, který se umístil na prvním místě neuzavře kupní smlouvu do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy způsobem podle pokynů městské části, a pak za stejných podmínek postupně na  dalších místech v souladu s Podmínkami výběrového řízení

III.      u k l á d á

            1.         M. Kozumplíkové, starostce  městské části

                        1.1.      podepsat  kupní smlouvu  schválenou Radou městské části

Milena Kozumplíková

starostka městské části