Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2007 č. 104

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

č. j.:748/2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 104

ze dne 11.12.2007

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e

poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního:

1. Ošetřovatelský domov Praha 3

Zuzana Novotná, ředitelka

Pod Lipami 44 , 130 00  Praha 3                                            338.940 Kč

2.         Dům s pečovatelskou službou

PhDr. Jan Ritz-Radlinský, ředitel

Roháčova 26, 130 00  Praha 3                                               48.200 Kč

3. Společnou cestou, o.s., Azylové ubytování pro matky s dětmi Milena Svobodová, ředitelka

Donovalská 1862, 140 00  Praha 4                                         30.000 Kč

II.        u k l á d á

1.         vedoucímu OE

1.1.      zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

2.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

2.1.      podepsat příslušnou darovací smlouvu

Milena Kozumplíková

starostka městské části